Wie zijt Gij, Heere?

Mattheüs 5:3
Zalig zijn de armen van geest;
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Aanstaande 29-12-15 zijn mijn Vrouw en ik 40 jaar getrouwd...
Maar we kennen elkaar al veel langer.
Het was op een zonnige dag op het treinstation Utrecht Overvecht.
Ik stapte uit de trein en aan de andere kant van het perron
kwam ze mij tegemoet. Die dag vergeet ik nooit meer.
Zo'n mooie vrouw kwam op mij af.
de allermooiste vrouw van mijn leven en nu nog steeds !!!
Die eerste kus veranderde mijn hele leven...

Handelingen 9 : 1 t/m 6.
En Saulus, blazende nog dreiging en moord
tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester,
En begeerde brieven van hem naar Damaskus,
aan de synagogen, opdat, zo hij enigen,
dievan dien weg waren, vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen,
zou gebonden brengen naar Jeruzalem.
En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam,
en hem omscheen snellijk een licht van den hemel;
En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem,
die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?
En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide:
Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard,
de verzenen tegen de prikkels te slaan.
En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere,
wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere
zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad,
en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet.

Hierin is ook een ontmoeting, maar nu een ontmoeting met Jezus.
En wel zo'n ontmoeting dat het leven van Saulus totaal veranderde,
en hij de grootste Apostel in de geschiedenis werd. Genaamd Paulus.
En wat mij hierin eruit springt is de zin... "Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?"
niet van Heer ik ga wel even dit en dat doen voor U hoor !!!
Want dat doet mij denken aan Petrus.
Die dacht Jezus te helpen en meer kwaad aan richtte
dan goed was. Jezus heeft u niet nodig... wij hebben Jezus nodig !!!

Mattheüs 26:51
En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende,
trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters,
hieuw zijn oor af. hij vroeg niet aan Jezus "Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?"
nee hij trad zelf op uit eigen kracht...
er zijn mensen die kennen het offer van Jezus niet.
En weten niet dat het Bloed van Jezus ons vergeeft van schuld
en dat Zijn striemen ons genezing is geworden.
Nee die treden zelf op met het zwaard !!!
Dat is het verschil tussen de wereld en de kinderen Gods !!!

Saulus was een geleerd man en kende de schrift als geen ander...
En toch vroeg hij Wie zijt Gij, Heere?
Er zijn mensen die kennen de bijbel van binnen en buiten
en weten niet wie Jezus is.
die hebben Jezus nooit bij de eerste keer ontmoet (eerste liefde).
Waar door ons leven totaal veranderd.
In één van onze gemeente, ken ik een zendeling.
Die hoogleraar in de theologie is.
maar toen hij Jezus ontmoette veranderde dat zijn hele leven.
Hij is nu een gezegend voorganger in een grootte gemeente...

Bij die eerste ontmoeting van Saulus die Paulus genaamd werd,
wat zou daar gebeurd zijn, Jezus persoonlijk te ontmoeten.

Zo ook bij de moordenaar die naast Jezus hing aan het kruis.

Lukas 23:42,43
En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, (bidt u dat wel eens ???)
als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u:
Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

Weet u wat mij verbaast, de moordenaar was niet bekeerd,
niet gedoopt, niet vervuld met de Heiligengeest...
nee hij was schuldig aan moord !!!
En mocht zo met Jezus in het paradijs zijn.
Wat zou daar gebeurd zijn, bij deze ontmoeting ???
Wat zou er gebeuren als u Jezus zou ontmoeten
waar u (misschien niet) in gelooft.
Saulus geloofde ook niet in Jezus !!!
Want hij vroeg "Wie zijt Gij, Heere?"

Die eerste kus... een kus betekent eigenlijk verzoening.
Hooglied 1:2
Hij kusse mij met de kussen Zijns monds;
want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.

wat zou er dan gebeuren met u en met mij ??? Als Jezus ons kust ???
Ezechiël 16:6
Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed,
en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, ik zeide tot u in uw bloed: Leef!

Zonder Jezus zijn wij dood, maar wanneer u Jezus ontmoet,
en Hem in uw leven toe laat.
zult u gaan leven en uw hele leven veranderd ter plekke !!!

1 Johannes 3:2
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard,
wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn,
wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

Johannes 20 : 24 t/m 28.
En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus,
was met hen niet, toen Jezus daar kwam.
De andere discipelen dan zeiden tot hem:
Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen:
Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen,
en mijn vinger steke in het teken der nagelen,
en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen,
en Thomas met hen; en Jezus kwam,
als de deuren gesloten waren, en stond in het midden,
en zeide: Vrede zij ulieden! Daarna zeide Hij tot Thomas:
Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand,
en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
En Thomas antwoordde en zeide tot Hem:
Mijn Heere en mijn God!

Mijn Heere en mijn God!!! Wat zou er gebeurt zijn
op het moment dat Thomas zijn vinger stak
in de wonden van Jezus... een totale verandering!!!
Er word gezegd dat eigenlijk Thomas de grootste apostel is geweest,
of dat zo is weet ik niet... maar ik denk het wel...

Indien wij denken iets te weten
zou het ons nog aardig kunnen verbazen
en lopen de dingen
anders dan wij gedacht hadden.

Jesaja 55 : 8,9.
Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten,
en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde,
alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen,
en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.

Maar waar ik in verzekerd ben, is dit,
sinds dat ik Jezus persoonlijk heb ontmoet
is mijn leven totaal veranderd en dat ik de Heer lief heb boven alles.
Ik ben al wat kwijt geraakt in mijn leven, en weet wat verdriet is !!!
Maar wat ik er voor terug heb ontvangen gaat boven bidden en denken.
En kan ik ook bidden voor anderen die ziek
zijn of stervende of hulp van node hebben.
Want ik heb u lief in de Liefde van Jezus.
Ik kan toch nooit terug betalen wat Hij voor mij betekent en nog steeds !!!

Romeinen 8:38
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven,
noch engelen, noch overheden, noch
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,

En ik spreek uit ervaring !!!

Bid u ook voor mij ??? Laten we het samen doen... Amen !!!

Moge de God der Liefde !!! En des Vrede met u zijn !!!
Ik zegen u met de Liefde van Jezus !!!

Jezus ik hou van U !!!

http://bethelpinksterkerk.nl/index.php/gemeenten