Rabboni! dat ik ziende mag worden.

25. apr, 2015

Men zegt wel eens in de volksmond "de blik verruimd het leven".
de één ziet het zus en de ander ziet het zo...
het is net alsof de mens een bril op heeft van verschillende sterktes.
ik gebruik een leesbril van 2.00. de ander bijvoorbeeld 2.50 enz enz.
ook zonnebrillen zijn er in allerlei kleuren... zelfs ook op sterktes...
kortom, de mensen zien niet allemaal het zelfde...
er zijn mensen die een uitgesproken mening hebben die niet te veranderen is...
en die blijven daarbij... terwijl de ander wel eens door de jaren heen (volwassen word)
van mening verandert. die staan open voor vernieuwing.
want als men bij een mening of zienswijze blijft die ongefundeert is
heet dat tunnelvisie.

de Bijbel spreekt hiervan in... 1 Korinthiërs 13:12
Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede,
maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht;
nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

het is dus duidelijk in deze tekst als men bij een zienswijze onveranderd blijft
en wij niet meer open staan voor het licht dat God ons geeft in Zijn Woord.
Dan blijven wij pot dicht !!! tunnelvisie.!!!

1 Korinthiërs 3:1
En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken,
maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus.

2 Korinthiërs 10 : 3.
3 Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees;

(wij...) die vervuld zijn met Gods Heiligengeest,
lezen Gods Woord ook anders dan die niet vervuld zijn...
het licht schijnt anders over Zijn Woord...
het is zelf zo dat er kinderen Gods zijn die menen iets te zien,
en als men daar dan niet in mee gaat het zelfs tot scheuringen leid,
oorlog zelfs... gezinnen, families, huwelijken, die uit elkaar gaan !!!
elkaar NOOIT MEER ZIEN... verschrikkelijk is dat...!!!

Lukas 12:51
Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde?
Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid.
wanneer men in de duisternis blijft, ziet men niet wat de ander in het licht ziet.
in het donker stoot je je tegen opstakels die je niet ziet, je gaat je ergeren !!!

Genesis 1 : 3,4
3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
4 En God zag het licht, dat het goed was;
en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.

wat mij al jaren bezig houdt is dat zinnetje "En God zag het licht, dat het goed was;"
God is een schepper, die vandaag en nog steeds nieuwe dingen creëert
wat wij mensen voor onmogelijk houden en nog nooit in ons zelf is opgekomen
waar zelfs de knapste geleerde nooit voor mogelijk heeft gehouden !!!
maar als men de ogen daar voor sluit !!! en niets wilt aannemen dat God echt bestaat !!!
en dat Hij aan ons leven wilt werken...
dan ziet men ook niet dat het goed is wat God elke dag ons wilt laten zien !!!

ik heb iemand ontmoet die mijn hele leven veranderd heeft en dat is Jezus...
Jezus is licht, in Hem is gans geen duisternis!!!

Johannes 8:12
Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende:
Ik ben het licht der wereld; die Mij "VOLGD", zal in de duisternis niet wandelen,
maar zal het licht des levens hebben.

Marcus 10 : 51,52
51 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal?
En de blinde zeide tot Hem: Rabboni! dat ik ziende mag worden.
52 En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden.
En terstond werd hij ziende, en "VOLGDE" Jezus op den weg.

als u op uw knieen gaat om te bidden. (bv)
wat zou u antwoorden de Heer als Hij u vroeg "Wat wilt gij, dat Ik u doen zal?"
de blinde was vanaf zijn geboorte al blind... en als God iets in ons leven doet
dan is het geen halve maatregel, maar God ziet ook toe "dat het goed is !!!"

Ezechiël 16:8
8 Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en ziet, uw tijd was de tijd der minne;
zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit, en dekte uw naaktheid;
ja, Ik zwoer u, en kwam met u in een verbond,
spreekt de Heere HEERE en gij werdt de Mijne.

u zou u kunnen voorstellen nog nooit iets gezien te hebben
en uw ogen gaan voor het eerst open en wij zien voor het eerst Jezus !!!
zou het dan goed zijn wat wij zien !!! zouden wij blijven bij ons oude standpunt !!!
er zijn mensen die veel gestudeerd hebben
en vinden dat zij veel weten en dat mensen met een lage opleiding.
geen stand van zaken hebben !!!

Marcus 10 : 52 b. En terstond werd hij ziende, en volgde Jezus op den weg.
Geloven is volgen !!! volgen is geloven !!!

2 Korinthiërs 10 : 3.
3 Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees;

Efeziërs 5:18
En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;

Wanneer wij vervuld zijn met de Geest,
zullen wij een zienswijze ontvangen en zien wat God ziet !!!

Genesis 1 : 4 b. En God zag het licht, dat het goed was;

Ezechiël 16:8 b.
en gij werdt de Mijne.

Wanneer wij ons leven aan Jezus geven is het Zijn eigendom...
Hij geeft het OOK NIET TERUG !!! twijfel daar NOOIT aan !!!
als ik een potlood koop in de winkel is het mijn eigendom !!! en mag ik er mee doen wat ik wil...
ik kan er op gaan staan... ermee gaan gooien... ermee in het vuur gooien... het is mijn eigendom !!!
zo ook met Jezus, Hij die ons GEKOCHT heeft met Zijn Lichaam en Zijn Bloed...
zo Zijn wij ook Zijn eigendom... en mag Hij met ons doen wat Hij wilt...!!!

Ezechiël 16:8 b.
ja, Ik zwoer u, en kwam met u in een verbond,
spreekt de Heere HEERE en gij werdt de Mijne.

dan moeten we ook ons niet laten influisteren door de satan... en zeggen...
waren wij maar in Egypte gebleven !!!

Exodus 16:3
En de kinderen Israëls zeiden tot hen:
Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des HEEREN,
toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten!
Want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn,
om deze ganse gemeente door den honger te doden.

Numeri 14:2
En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aäron;
en de gehele vergadering zeide tot hen:
Och, of wij in Egypteland gestorven waren! of,
och, of wij in deze woestijn gestorven waren!

dan zijn we weer terug bij af !!!

Hebreeën 5:12
Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd,
hebt wederom van node, dat men u lere,
welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden,
als die melk van node hebben, en niet vaste spijze.

Wanneer wij bidden... vraag de Heer in uw leven te komen
"Heer ik geef mij zelve aan U volkomen" niets meer van mijn zelve meer Heer,
maar alles van U... Rabboni! dat ik ziende mag worden.

Jesaja 54:5
Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam;
en de Heilige Israëls is uw Verlosser;
Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden.

Mattheüs 6:33
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid,
en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

"En God zag het licht (Jezus), dat het goed was;"
God is een schepper, die vandaag en nog steeds nieuwe dingen creeërd
wat wij mensen voor onmogelijk houdt en nog nooit in ons zelf is op gekomen
waar zelfs de knapste geleerde nooit voor mogelijk heeft gehouden !!!
laten we onze ogen daar niet voor sluiten !!! en inzien dat God is goed..
en dat Hij iets nieuws in u en mij wilt creeren... (ja.... ook in mij hoor !!!)

Rabboni! dat ik ziende mag worden.

Moge de God der Liefde !!! en des Vrede met u zijn !!!
Ik zegen u met de Liefde van Jezus !!!

Hier onder nog een lied !!!