Gods ééuwige Liefde.

1. apr, 2015

God gaf mij dit op het hart om U door te geven...

Gods Eéuwige Liefde... !!!

Openbaring 1:8
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. (de volmaakte, de eeuwige)

1 Johannes 5 : 7,8
7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén.
8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.
(toch zijn wij gewoon "mens !!! Filippensen 2 : 7b en is den mensen gelijk geworden; (GELIJK !!!))"

Eeuwig !!! met ons menselijk verstand beredeneerd men dat er een begin is en dat er een einde is.
maar als dit (begin en eind) samen één is (Alfa en Omega) word het volmaakt. on en on en on oneindig...eeuwig!!!
net als een trouwring geen begin en einde heeft maar eeuwig door gaat... een cirkel !!!

1 Johannes 5:20
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is,
en heeft ons het verstand (Heiligen Geest, Trooster) gegeven,
dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.

met het verstand kunnen wij Hem NIET kennen... wel met de Heiligen Geest...
anders zijn wij verstand Christenen !!!
die zich door menselijke gevoelens (vlees) laten leiden...
Jakobus 4:3
Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.
Jeremia 17:9
Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?

daarom word vervuld met de Heiligen Geest opdat wij Hem zullen kennen... en zo ook elkander beter verstaan!!!
Johannes 4:23
Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid;
want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.
God is Geest, Johannes 4:24
God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

getallen in de Bijbel zijn niet alleen om op te tellen en te vermenigvuldigen,
of er een rekensommetje van te maken.
de Vader, het Woord en de Heilige Geest;
deze Drie zijn Eén. (niet op tellen... drie éénheid !!!)
Alfa en Omega, Die is, en Die was,
en Die komen zal, de Almachtige. dit is een drie éénheid. (eeuwig)
een getrouwd echtpaar is ook één, man en vrouw is ook één,

Marcus 10:8
En die twee zullen tot een vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees.

mijn Vader (die bij de Heer is) had eens kronkeltje.
Hij zei eens van "eert u vader..........en uw moeder..."
met andere woorden "eert eerst uw vader...... en dan uw moeder."
(dat ging vroeger vaak zo...(nou ja vroeger ??? komt nog voor hoor !!!)
u begrijpt wel... verdraaiing van woorden...)
want er had net zo goed kunnen staan eert uw moeder en uw vader, (omgekeerd)
(het is een soort kip en het ei vraag (twisten tot je een ons weegt. Galaten 5:20
Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, "twisten", afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,))

Jozua 23:8 a.
Maar den HEERE, uw God, zult gij aanhangen,
(Efeziërs 5 : 23 b gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is;
en Hij is de Behouder des lichaams.)

Mattheüs 19:5
En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten,
en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn; (éénheid)

Gods Woord doet niet aan discriminatie...!!! in Gods Koninkrijk zijn wij allen één !!!

de gemeente staat in het teken van de vrouw...of Lichaam van Christus
(Efeziërs 5 : 23 b gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is;
en Hij is de Behouder des lichaams)

de tafel der toonbroden staat in het teken van de gemeente, huwelijk, gezin
aan de tafel der toonbroden zien wij twee buitenste ringen..
de buitenste ring stelt de man (Christus) voor,
en de binnenste de vrouw (gemeente, het lichaam van Christus).
het énigste verschil is dat de buitenste ring (buiten is)
en de binnenste ring (binnen is) de buitenste ring ontfermt de binnenste ring.
(Efeziërs 5 : 23 b gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.)
Christus buigt zich over de gemeente... zo ook de man zich ontfermt over de vrouw...

Efeziërs 5 : 22,23
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;
23 Want de man is het hoofd der vrouw,
gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.

het is dus niet zo dat wij over de elkaar de baas spelen...
zodat wij slaven zijn van elkaar !!! maar dat wij ons ontfermen over elkander !!!

Filippensen 2:3 t/m 5.
3 Doet geen ding door twisting of ijdele eer,
maar door ootmoedigheid achte de een den ander "uitnemender" dan zichzelven.
4 Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.
5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; (Het kruis)

Jezus is ons hierin voor gegaan... aan het kruis
en heeft zich overgegeven aan de gemeente (ook de wereld)

6 Die in de gestaltenis Gods zijnde,
geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd,
de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende,
en is den MENSEN gelijk geworden;
8 En in gedaante gevonden als een MENS, heeft Hij Zichzelven vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

Jesaja 53:10a.
Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt;
(dus niet de baas zijn... of dictator zijn)

Openbaring 2:29
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
eigenlijk staat hier.... Die vervuld is met God Heiligen Geest,
die hore wat de Geest tot de Gemeenten (lichaam) zegt.

wanneer wij Gods Woord verstaan met geestelijke ogen, of wel oren,
(je kunt geestelijk horen met geestelijke ogen of andersom)
zien wij "Alfa en de Omega" als een volmaaktheid...
net als een trouwring waar geen begin is en geen einde is. maar eeuwig is !!!

Genesis 1 : 1.
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
je kan het ook lezen als "in Jezus schiep God den Tabernakel".
God kwam in de gedaante van Zijn Zoon Jezus op aarde.
Als een eeuwig verzoen offer voor u en voor mij.
(ark der verzoening in het Heiligen der Heiligen)
Jezus is Gods volmaakte Liefde !!!voor ons is Hij het begin...
maar Geestelijk is het Gods eeuwige Liefde... volmaakte Liefde...!!!

Menselijke relaties is beperkt... de ene dag houd men heel veel van elkaar !!!
en de volgende dag haat men elkaar !!!
ook bij de trouwambtenaar belooft met elkaar trouw tot de dood ons scheid !!!
maar allen die Jezus hebben aangenomen hebben het eeuwige leven !!!
een huwelijk in Christus is eeuwig !!! en kan niet stuk gaan !!!
Marcus 10:9
Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.
(ook de dood niet want men heeft het eeuwigleven !!!)
Johannes 6:47
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft,
heeft het eeuwige leven. eeuwig huwelijk !!!

Romeinen 5:21
Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood,
alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven,
door Jezus Christus onzen Heere.
2 Timotheüs 1:10
Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus,
Die den dood heeft te niet gedaan,
en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;
1 Korinthiërs 15:55
Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

de dood betekent zonde... alleen de zonde scheid ons van elkaar !!!

Hebreeën 10:25
En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten,
gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen;
en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.

Mijn moeder (die bij de Heer is) zei vroeger wel eens...
als je nou elke zondag om tien uur in de kerk bent en na afloop 1000 euro zou ontvangen.
wat zou je dan doen !!! blijf je in bed...???
van ik heb de hele week gewerkt... en zondag is een rustdag.
en dus blijf ik maar thuis... en ik ga niet naar de kerk,
wat zou u dan belangrijker vinden ???

het gaan naar Gods Huis of bidden op uw knieën is een beweegoffer !!!
een prikkeling van het vlees !!!

er zijn ook mensen die zeggen ik kan niet bidden... om wat dan maar ook...
(gebeurtenissen in de wereld (respect hoor !!!))
en als ik bid weet ik niets te zeggen !!! of val ik in slaap !!!

Maar zonder Jezus in uw gebedsleven,
en zonder een gemeenschapsleven met Jezus
en het Lichaam van Christus (de gemeente)
zal alle relaties, ons huis, ons hobby, ons werk,
gedoemd zijn te mislukken, zolang Gods zegen niet op ons rust.

Mattheüs 6:33
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid,
en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Mattheüs 25:13
Zo waakt dan; want gij weet den dag niet,
noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal. (waken is bidden)

Heer dekt Gij mij en mijn echtgenoot/te, het gezin, het huis,
onder Uw Kostbare en dierbaar Bloed. (zegen mij met mijn werk)
is dat niet meer dan 1000 euro waard ???
of... Heer Jezus wilt U mij aannemen als Uw kind,
dat ik vanaf nu Uw eigendom bent !!!...
en weet u !!! u bent dan... op dat moment...
Zijn Kind !!! ZIJN EIGENDOM !!! voor eeuwig !!!

Mattheüs 26:40
En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende,
en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken? (bidden)
(Jezus stelde hier een criterium van één uur !!!)

sommigen zeggen "EEN UUR BIDDEN !!!"
maar u kan beginnen elke dag met vijf minuten....
er is genoeg stof om over te praten met God !!!
en dat gaat groeien, groeien, groeien.
tot we voor eeuwig met Hem verbonden zijn !!!
niet dat wij eeuwig op onze knieën bidden gaan (mag wel hoor !!!)...
maar 24 uur met Jezus in gemeenschap zijn
(en Hij gaat met mij en Hij spreekt met mij !!) (een cirkel)

Genesis 28:12
En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde,
welker opperste aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder.

zo word uw gemeenschap leven. 24 uur per dag en gaat uw gebed omhoog,
Genesis 28:12 b. welker opperste aan den hemel raakte;
en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder.
(en Hij gaat met mij en Hij spreekt met mij !!) (cirkel)
Mattheüs 6:33
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid,
en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Het is voor sommigen allemaal te veel wat hier staat...
maar de soep word niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.
men begint bij de soep ook niet eerst met de kluif zodat de soep koud word !!!
begin vooral eerst wat men kan...2 Korinthiërs 9:7
Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid,
of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedige gever lief.

Blijmoedig zijn is een eigenschap van een kind van God !!!

Moge het zijn dat u op één of andere manier, geergerd bent aan mij.
of denkt... ("wat een kapsones heeft die man")
het is nooit mijn bedoeling geweest om u te krenken...
wilt U mij dan vergeven in de naam van Jezus Christus van nazareth !!!
maar dit kwam uit mij hart... niet om u de les voor te lezen... integendeel !!!

Moge de God der Liefde !!! en des Vrede met u zijn !!!
Ik zegen u met de Liefde van Jezus !!!

 

1. apr, 2015

Daar boven is een heerlijk oord