ik ben mij van geen kwaad bewust.

3. mrt, 2015

laatst sprak ik iemand, het ging over het zonde bewust zijn.
"ik zou het niet weten... ik ben mij van geen kwaad bewust.
ik geef altijd aan goede doelen... en ik ben goed voor mijn buren.
en ik ben van goede huizen...lief voor kinderen.
en lief voor mijn vrouw. ik bezoek elke week mijn ouders op.
en schoonouders die in het verzorgingshuis zitten dus ik voel mij niet zondig"

Mattheüs 19 : 16,17
16 En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem:
Goede Meester! wat zal ik goeds doen,
opdat ik het eeuwige leven hebbe?
17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed?
Niemand is goed dan Een, namelijk God.
(Jezus was gewoon mens zoals u en ik !!!)
(Filippensen 2 : 7 Maar heeft Zichzelven vernietigd,
de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende,
en is den mensen gelijk geworden;)
Doch wilt gij in het leven (eeuwigleven) ingaan, onderhoud de geboden.

De rijke jongeling vroeg wat hij moest doen om het eeuwig leven te hebben.
Jezus zegt dan... gij wilt het leven ingaan. ???
de geboden doen zo gij wilt volmaakt zijn ??? het eeuwigleven is dus volmaakt zijn !!!
om volmaakt te zijn moest hij voldoen aan de geboden. bv.
ga heen, (dat deed Jezus)
verkoop wat gij hebt, (dat deed Jezus)
en geef het den armen, (dat deed Jezus)
en gij zult een schat hebben in den hemel; (Hij kocht ons vrij van slavernij)
en kom herwaarts, (hij ging ten Hemel)
volg Mij.(doen wij dat ???)

een klein huiswerkje voor u... leest u eens het stuk uit
Deuteronomium 28 : 1 t/m 15
waarin wij worden gezegend als wij Zijn geboden (WEL) doen.
en de verzen 16 t/m 68.
waarin wij vervloekt zijn wanneer wij Zijn geboden (NIET) doen.

er zijn mensen die weten precies of iemand goed is of niet.
zichzelf beter vinden... dan diegenen die veroordeelt worden...!!!
in de middeleeuwen zaten mensen te breien bij een brandstapel..
ze wisten precies of iemand goed was of niet...
of anders moest de persoon het maar bewijzen of hij of zij een heks was of niet.
zodra men alles van elkaar weet. (omgaan met elkaar)
schijnt men precies te weten of iemand goed is of niet... (voor oordeel)
ik hoor nogal eens de opmerking "ik heb liever één vriend dan honderd schijnheiligen...!!!
en toch heeft god zijn zoon gegeven voor de gehele wereld...
ook de schijnheiligen, ook die hem doorstoken hebben.
ook degenen die wij niet mogen..!!! in de middeleeuwen zouden wij allen
gedoemd zijn om op de brandstapel gegooid te worden !!!
want Jezus zegt : Niemand is goed dan Een, namelijk God.
(we zijn allemaal schijnheilig want niemand is dus goed
niemand houd zich aan de geboden)

Mattheüs 5:17
Meent niet, dat Ik gekomen ben,
om de wet of de profeten te ontbinden;
Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden,
maar te vervullen.

Als men schuldig is aan een misdrijf.
bv. fout is fout, gaat men boeten anders zouden wij een schurkenstaat zijn
Maar Jezus zegt juist... Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden,
maar te vervullen. Hij neemt onze schuld op zich !!!

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een iegelijk die in Hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

De jongeling vroeg wat hij moest doen om het eeuwig leven te hebben.
ALLEEN MAAR GELOVEN !!! de wet vervulde Jezus voor ons !!!
Filippensen 2 : 7,8
Maar heeft Zichzelven vernietigd,
de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende,
en is den mensen gelijk geworden;
En in gedaante gevonden als een mens,
heeft Hij Zichzelven vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde tot den dood,
ja, den dood des kruises. (Hij heeft ons lief !!!)

Jesaja 53:10 a
Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen;

Galaten 3:13
Christus heeft ons verlost van den vloek der wet,
een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven:
Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.

Mattheüs 5:18
Want voorwaar zeg Ik u:
Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan,
zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan,
totdat het alles zal zijn geschied.

geen jota of tittel. daar veranderd de burgemeester niets aan
niet de club waar men lid van is !!! de dorpsraad niet !!!
niet de politie, niet de regering !!!
niet de neef van die achter neef en daar de vriend van.
want de zit bij het ministerie, enz, enz !!!
Jezus stief voor ALLE mensen... ook voor u.!!!

de jongeling ging bedroeft heen omdat hij de geboden niet kon op brengen...
om tot volmaking te komen en het eeuwig leven te mogen beerven..
en in vers 17 zegt Jezus ...Niemand is goed dan Een, namelijk God.
niemand is goed !!!!!! dus zijn wij allen (niet alleen de jongeling)
wij allen zijn niet in staat om de geboden te onderhouden.

Lukas 11:4
En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk,
die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Jezus zegt aan het eind van Zijn lijden ...het is voor u en mij volbracht!
Johannes 19:30
Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij:
Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.

toch zijn er mensen die zich van geen kwaad bewust zijn!!!
en zichzelf redelijk goed vinden (Hoogmoed)
beter dan anderen, niet schijnheilig !!! gestudeerd...
dus intellectueel, slimmer, knapper, enz enz...
en met die houding in gebed gaan en zeggen "goede meester ???"
het kan anders...Lukas 18:13
En de tollenaar, van verre staande,
wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel,
maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij ZONDAAR genadig!

Job 25:6
Hoeveel te min de mens, die een made is, en des mensen kind, die een worm is!

eens zei een ouderling tegen mij... wat denk je nou !!!
je bent al niets, en dan nog minder zijn dan niets ???
en toch is dat de plaats waar God ons wilt hebben...
Johannes 12:24
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft,
zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft,
zo brengt het veel vrucht voort.

(geen minderwaardigheid complex oplopen hoor!!!
U bent een Koningskind door de Vader bemint !!!)

Johannes 1:12
Maar zovelen Hem aangenomen hebben,
dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden,
namelijk die in Zijn Naam geloven

Mattheüs 23:12
En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden;
en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.

wist U dat Jezus die de Zoon van God is
ook Zijn Vader verliet om het goede te doen ???
ga heen, (dat deed Jezus)
verkoop wat gij hebt, (dat deed Jezus)
en geef het den armen, (dat deed Jezus)
en gij zult een schat hebben in den hemel; (Hij kocht ons vrij van slavernij)
en kom herwaarts, (hij ging ten Hemel)
Hij heeft ons lief.... Johannes 3:16,a
Want alzo lief heeft God de wereld gehad,

Filippensen 2 : 7,8
Maar heeft Zichzelven vernietigd,
de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende,
en is den mensen gelijk geworden;
En in gedaante gevonden als een mens,
heeft Hij Zichzelven vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde tot den dood,
ja, den dood des kruises.
(Hij heeft ons lief !!!)

we zijn pas iets in de ogen van God als wij ons verootmoedigen voor Hem...!!!
Jakobus 4:10
Vernedert u voor den Heere, en Hij zal u verhogen. (geen hoogmoed)

Gemeenschap hebben met Zijn lijden aan het kruis... want....

Johannes 14:6
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid,
en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Accepteer dat Jezus voor u en mij aan het kruis ging
en u en mij gekocht heeft met Zijn Bloed
en dat wanneer wij dit aannemen wij Zijn eigendom zijn !!!

Galaten 2:20
Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik,
maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef,
dat leef ik door het geloof des Zoons van God,
Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

 

Moge de God der Liefde !!! en des Vredes met u zijn !!!
Ik zegen u met de Liefde van Jezus !!!