Geloven !!!

13. jan, 2015

Er zijn mensen die zeggen ik geloof niet in God...
er is zo veel ellende in de wereld dat er nooit een God kan bestaan.
want dan had Hij daar wel een stokje voor gestoken.
Al die schijnheiligheid !!!
aangezien men niet wil geloven, dat er een God is die bestaat...
en Zijn Zoon Liefde is, zullen zij dat dus nooit weten... (wat Liefde is)

Lukas 13:25
Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn,
en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan,
en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open!
en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt.

Wanneer wij Hem niet kennen omdat wij niet WILLEN,
zal Jezus ook zeggen straks " Ik ken u niet, van waar gij zijt. ???"

Er zijn verslaafden die zeggen. ik ben verslaafd geraakt
omdat ik nooit geen liefde heb gehad in mijn leven...

het zal voor mijn vrouw en ik zo'n 14 jaar geleden zijn
dat mijn oudste zoon overleed na een verkeersongeluk...

ik wilde toen de Heer de rug toe keren...
dat is mij nooit gelukt... Hij (Jezus) zit in mijn ziel...
Jezus heeft mij NOOIT losgelaten... ik ben Zijn eigendom !!!

Maleachi 2:16 a.
Want de HEERE, de God Israëls, zegt, dat Hij het verlaten haat,

(Hij HAAT het verlaten !!!)

er zijn twee groepen van Christenen... de één is geboren uit een gelovig gezin (zoals ik)
de ander is in zijn leven tot bekering gekomen...
bij mij zit het (HIJ) in mijn bloed... (de ziel zit in het bloed !!!)
bv. er zijn mensen die niet geloven en die rustig 280 km of harder...over de snelweg racen..
met het idee dat als er wat gebeurt, is het gewoon afgelopen... er is hierna toch niets meer...
ik bij voorbeeld... voor dat ik de dag begin vraag ik in mijn gebed
"Heer dek mij vandaag onder U kostbaar en dierbaar Bloed."
als mij iets overkomt ben ik verzekerd dat ik in Zijn handen ben !!!

Toen ik een poging maakte om de Heer de rug toe te keren...
voelde ik die leegte in mijn leven... niets ging mij meer goed... ik voelde mij manisch depressief...
een vriend van mij zei toen tegen mij... geloven is een gave Gods...
en je ziel moet gevoed worden door het Woord... anders sterft de ziel !!!

Efeziërs 2:8
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

wanneer je geloof wankelt, kun je wel open staan voor acceptatie...
want wanneer je Hem weer accepteert in je leven... veranderd alles.

Ik ken een ouderling in mijn leven die op ziekenbezoek ging in het ziekenhuis...
er was daar een ernstig ziek kind van zo'n vijf jaar... de ouderling kreeg plotseling een vreemd gevoel in zich...
een diepe droevenis, een soort van medeleven. en ging voor dat kind bidden...
de ouderling ging naar huis (hij is hartpatiente en mag geen griep hebben) en kreeg die avond zware griep !!!
volgende dag hoorde hij dat het kind plots genezen was !!! (de ouderling was ook genezen hoor !!!)

als je blijft zeggen "ik geloof het niet, ik geloof het niet, ik geloof het niet," kan je Hem ook niet ervaren in je leven...
maar wanneer je voortaan zegt "ik accepteer het, ik accepteer het, ik accepteer het,) moet u eens zien
wat er gaat gebeuren !!!

er zijn mensen waar ik voor mag bidden en er gebeuren wonderen... (geloven alleen)
niet omdat ik schijnheilig wil zijn... maar ik leef mee !!! en ik ben bewogen voor mijn naaste !!!
dat is een karakter eigenschap van een christen !!!

Handelingen 3:6
En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, (innerlijke ontferming !!!) dat geve ik u;
in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!


niet dat ik dat doe... dat doet Jezus in mij dat ik met innerlijk ontferming bewogen ben... ik leef dus mee !!! Jezus leeft in mij !!! (ik ga niet in mijn eigen verdriet zitten!!!)

dat is een karakter eigenschap van een Christen !!!

Als men blijft zeggen... "ze hebben bij de bakker geen brood "
en men gaat dus niet naar de bakker om brood te halen,
zal men NOOIT met brood thuis komen...!!! dat heet DOEM DENKEN !!!

Er zijn twee stromingen in het leven ...
Openbaring 22:11
Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.

ik kan niet instaan voor wat er in de wereld gebeurt... en dat men God de schuld daar van geeft
(ik geef God de schuld omdat ik nooit geen Liefde hebt gehad !!!)
maar ik (U !!!) kan wel beginnen bij mij (ons !!!) zelf !!!
verbeter de wereld... en begin bij je zelf !!!
als wij nou eens begint te accepteren en u bid tot God "wilt U mij aannemen als Uw eigendom "
en u zou eens de moeite kunnen nemen om naar Gods huis te gaan.
en u neemt het Woord aan !!! (accepteren !!!)
Bent u opdat moment Zijn eigendom !!! U gaat geloven !!!

Romeinen 10:17
Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het (gesproken) Woord Gods,

U gaat geloven!!!

Geloof hebben we niet van ons zelf... het is een gave Gods !!!

Efeziërs 2:8
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

moet u eens kijken wat er gaat gebeuren...
U gaat geloven!!!

Moge de God der Liefde !!! en des Vredes met u zijn !!!
Ik zegen u met de Liefde van Jezus !!!


PS: Mattheüs 25:21,23
En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht!
over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten;
ga in, in de vreugde uws heeren.

AMEN...

 

 

 

 

 

13. jan, 2015