VERTROUWEN !

23. mei, 2016

Toen ik in januari in het ziekenhuis lag
(U kunt dit allemaal lezen
in de muurkrant elders op deze website)
had ik (natuurlijk) mijn Bijbel bij mij !
Er was tijd genoeg om die te lezen.
Want zonder mij Bijbel
ga ik natuurlijk niet in het Ziekenhuis liggen.
Liet de Heer mij stil staan bij een Bijbeltekst.

-- Johannes 12:24.
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Indien het tarwegraan
in de aarde niet valt, en sterft,
zo blijft hetzelve alleen;
maar indien het sterft,
zo brengt het veel vrucht voort.

Nou ben ik nogal een tuinliefhebber
en ik dacht zo, dat zaden van planten
eerst in of op aarde moet vallen,
om af te sterven om dan te gaan bloeien.
Maar ook als het winter word. Meestal weer verpieterd
om het volgend jaar weer op te komen.
En dat elk jaar weer opnieuw. Recycling noemt men dat.
Als je bv tulpen, narcissen, of krokussen hebt.
Moet je na de bloei hem net achter de uitgebloeide knop
afknippen en dan de rest van de steel te laten afsterven.
Zo word hij botanisch en komt hij
de volgende jaren telkens weer op. sterven en weer bloeien
en weer sterven en weer bloeien enz enz.
en hoef je geen nieuwe te kopen. Ik doe dit al jaren.

Een kind van God kan ook niets doen
zonder dat stervings (kruising) proces !
-- Galaten 4:19.
Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren,
totdat Christus een gestalte in u krijge.

Wanneer Christus in ons (door het Woord)
een gestalte in ons krijgt,
is dat te zien aan ons.
Opdat we niet over komen als schijnheiligen !

Wanneer wij bidden om genezing,
of vragen de Heer, om ons te helpen bij een probleem.
En dat er dan niets gebeurt.
-- 2 Petrus 3:9.
De Heere vertraagt de belofte niet
(gelijk enigen dat traagheid achten),
maar is lankmoedig over ons, niet willende,
dat enigen verloren gaan,
maar dat zij allen tot bekering komen.

Men zegt wel eens in de volksmond,
"de mens wikt maar God beschikt"
-- Spreuken 16:9.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg;
maar de HEERE stiert zijn gang.

Je kunt naar een theologische school gaan of een Bijbel cursus volgen.
Maar daar leer je niet wat het is om (in gemeenschap) met Jezus te lijden!
Om niet te murmureren. Murmureren (klagen) moet in ons afsterven.
Het geeft ons hoge bloeddruk hoofdpijn enz enz.
Het is tijdverspilling. Het volk van God deed er 40 jaar over
om in kringetjes rond te lopen in de woestijn
(de leerschool van God) en maar klagen, en maar klagen, murmureren!
Ik ben wel eens blijven zitten op school. Maar er 40 jaar overdoen ?!

-- Exodus 16:2,3.
En de ganse vergadering (gemeente) der kinderen Israëls
murmureerde tegen Mozes en tegen Aäron, in de woestijn.
En de kinderen Israëls zeiden tot hen:
Och, dat wij in Egypteland gestorven waren
door de hand des HEEREN, toen wij bij de vleespotten zaten,
toen wij tot verzadiging brood aten!
Want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn,
om deze ganse gemeente door den honger te doden.(ze murmureerden!)

Ik hoor wel eens dat wanneer men de moed in de schoenen voelt zakken.
(want alles wat we getuigen (belijden) worden we in beproeft.)
En zeggen "ik stop er mee ik schei er mee uit"
en iedereen van alles de schuld geeft.
en vooral de schijnheiligen hebben het gedaan!

-- Marcus 4:38.
En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen;
en zij wekten Hem op, en zeiden tot Hem: Meester,
bekommert het U niet, dat wij vergaan? (ze murmureerden!)
-- Mattheüs 8:25.
En Zijn discipelen, bij Hem komende, hebben Hem opgewekt,
zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan! (ze murmureerden!)

Stel dat het schip zou zijn vergaan in de storm?
Zou Jezus onze Heer en Heiland dan ook zijn vergaan?
Wat zouden we ons nou druk maken,
wanneer Jezus aan boord van u en mijn schip is. in uw en mijn leven.
Het is toch eigenlijk onmogelijk dat u en mijn schip vergaat... toch ?
Stel dat het u tijd is dat God u roept!
Jezus sliep aan boord van het schip,
terwijl Zijn discipelen zich zorgen maakten
en bang waren om hun leven! U en mijn leven is in Gods handen!
Jezus vertrouwde op Zijn Vader
en door dat Hij vertrouwen had, kon Hij slapen in de storm!!!
Ook na het sterven aan het kruis Stond Hij op uit het dodenrijk!
Hij nam ook velen doden weer mee uit dat dodenrijk.
Wanneer we vertrouwen in God hebben gebeurd het wonder.
Boven bidden en denken!
Dat zijn die dingen in het leven
die je niet op een school leerd of een cursus.
Maar door onze Heer en Heiland en Meester. In de praktijk !
Wanneer we ons leven aan Hem hebben gegeven.
Zijn we Zijn eigendom! voortijd en eeuwig
en worden we door Hem geleerd
om Zijn discipel te worden.
Want we kunnen Hem (proberen te) verlaten.
De rug toekeren. Maar Jezus is getrouw
en zal ons NOOIT verlaten.
Wij zijn duur betaald (gekocht) met Zijn Bloed! Zijn eigendom!

-- Ezechiël 16:8.
Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en ziet,
uw tijd was de tijd der minne; zo breidde
Ik Mijn vleugel over u uit, en dekte uw naaktheid;
ja, Ik zwoer u, en kwam met u in een verbond,
spreekt de Heere HEERE en gij werdt de Mijne.

En dat kunnen we leren in de praktijk met Hem.
Die ons ziel lief heeft voor eeuwig!
Want Hij is getrouw!

-- Hooglied 3:4.
Toen ik een weinigje van hen weggegaan was,
vond ik Hem, Dien mijn ziel liefheeft;
ik hield Hem vast, en liet Hem niet gaan,
totdat ik Hem in mijner moeders huis gebracht had,
en in de binnenste kamer van degene, die mij gebaard heeft.

Moge de God der Liefde! en des Vrede met u zijn!
Ik zegen u met de Liefde van Jezus!

23. mei, 2016