Eeuwig Leven !!!

12. okt, 2014

Gods Woord de Bijbel... is een onuitputtelijk boek... waar NOOIT een einde aankomt !!!

wanneer je de Bijbel alleen maar leest, leest je hem naar de letter...

2 Korinthiërs 3:6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments,
niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

maar wanneer je je plaatst onder Gods Geest... bidden bv, en de Heer vraagt open mij Uw Woord...
en zich gaat verdiepen in Gods woord, komt er geen einde aan...
(mijn leven zou te kort zijn) met andere woorden... onderzoekt de schrift...!!! (Gods Woord)

Johannes 5:39 Onderzoekt de Schriften;
want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

Wij moeten een getuigen zijn van zijn Woord !!! niet alleen lezen maar het Woord moet vlees zijn in ons !!!

Kolossensen 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn,
waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

Filippensen 3:8 Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn,
om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus,
mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb,
en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.

Er zijn mensen die de Bijbel lezen maar er niets van begrijpen, (geestelijk dyslectisch)
maar wanneer wij dat maar blijven zeggen komt het er nooit van, het verstaan van Gods Woord.
Accepteren is doen, en doen is gehoorzamen,
vraag de Heer "zalf mijn ogen Heer opdat ik mag zien en verstaan wat U tot mij te zeggen hebt !!!"

Handelingen 2:38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u,
en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus,
tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. (Het is een belofte !!!)

Word vervult met de Geest, want heus dan spreekt de Bijbel voor u boekdelen !!!
uw ogen gaan open en u verstaat de Bijbel beter!!!

Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons (gewoond ((getabernakeld !!!))
(en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader),
vol van genade en waarheid. Hij is dus onder ons !!! (wanneer wij Hem toe laten!!!)

Jezus is de Zoon van God... wij... zijn kinderen van God... en kinderen... worden volwassen...
kinderen hebben een vader, kinderen dragen dus de achternaam van God, dus Kind van God.

Galaten 4:7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon;
en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. we zijn dus Zijn erfgenaam !!!

Romeinen 6:22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde,
hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.

Wanneer wij Gods Woord onderzoeken...en aannemen !!! zal Gods Woord aan ons geopenbaard worden !!!
een kind dat leert van de ouders zal ook volwassen worden en geleerd zijn.

1 johannes 3 : 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen.
Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

Marcus 4:11 En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods;
maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen;

in een relatie leert men elkaar kennen, door een relatie te hebben met Jezus,
leren wij Hem kennen ook in al de verborgenheden ...!!!
we leren Hem steeds meer kennen wat nog nooit gezien was !!!

1 Johannes 1:1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben,
hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben,
en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;

de mensen die niet geloven in God... gaan er van uit dat na dit leven alles is afgelopen!!!
wanneer een geliefde sterft.. zien ze elkaar dus nooit meer terug (denken ze).
zij die wel geloven, hebben dat niet want we zien elkaar terug...er is nooit afscheid!!!
dat is onze troost die wij van God gekregen hebben door Jezus!!!
want we hebben het EEUWIG LEVEN !!! Hij IS het EEUWIG LEVEN !!!

Joh 11 : 25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven;
die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;

ik zie mijn Vader en Moeder terug !!! volmaakt !!!
één van mijn troost is ook dat ik mijn oudste zoon die in eind 1999 overleden is terug zie !!! (VOLMAAKT) Amen !!!
Wij (U OOK DUS !!!) zien elkaar terug !!! en al die genen die ons zijn voor gegaan OOK!!!
en natuurlijk boven AL... Jezus!!! zullen zien van aangezicht tot aangezicht en met Hem gelijk zullen zijn...!!!

Openbaring 3:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon,
gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

Er zijn mensen (ook kinderen Gods !!! die bang zijn voor de dood!!!)

Jes 25 : 8 Hij zal den dood verslinden tot overwinning,
en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen;
en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen;
want de HEERE heeft het gesproken.

Galaten 4 : 1/m 7
1 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles;
2 Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gesteld.
3 Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld.
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.
6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!
7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.

Moge de Here u zegenen !!!