Wedergeboren !!!

9. sep, 2014

Wanneer er een kind geboren word, zeggen we vaak
"nou... die lijkt op zijn vader zeg... of moeder... sprekend !!!"

Bekering is... de weg die u eerst bewandelde,
daarvan 180 graden omkeren en het oude voorgoed achter u laten...

maar bekering is niet alles... eerst zullen we ons beteren,
dat wij gewillig en bereid zijn, om te veranderen door Zijn leiding !!!
Handelingen 3 : 19
Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden;
wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
1 Joh 3 : 3
En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.

we kennen allemaal de welbekende tekst uit,
Johannes 3 : 16.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
zonder geloof zijn we nergens...!!! er zijn mensen die wel een kind van God willen zijn
maar er verder niets voor doen. vooral niet als het moeilijk gaat worden.
(trouw zijn aan de onderlingen diensten ???)
Hebreeën 10 : 25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten,
gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen;
en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.
Geloven is de daad bij het woord doen, geloven is gaan naar Gods huis !!!

1 Johannes 2 : 6.
Die zegt, dat hij (u, ik ook hoor !!!) in Hem blijft,
die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

Romeinen 10 : 8b t/m 11
Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart.
Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.
Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven,
dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.
Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

We moeten er wel wat aan doen... niet lui zijn, opstaan met die trage knieen !!!
het is u duidelijk dat God geen luie christen in dienst neemt !!!

Hebreeën 12 : 12,13
Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieën;
En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde,
maar dat het veelmeer genezen worde. (Gelooft u in genezing, naar lichaam, ziel en geest ???)

Wedergeboren zijn naar lichaam (Tempel van God), ziel en geest,is het doel naar waar wij streven. 

het zal aan ons te zien zijn... "er is iets verandert aan jou ik weet niet wat maar je bent anders, en je straalt zo"
dan kunnen we getuigen hoe dat is gekomen. en niet ruzie maken met anderen dat ze niet veranderen.
of kwaad worden als ze u uitlachen... want dan zijn we weer bij af... verbeter de wereld en begin bij je zelf !!!

1 Johannes 3 : 1/3
Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft,
namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden.
Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent.
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen.
Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen;
want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven,
gelijk Hij rein is. (dus we zijn straks aan Jezus gelijk)
is dat niet wondervol ??? maar dan zullen we wel moeten instappen in Zijn Raadsplan,
en Zijn Woord gehoorzamen...!!!

Eerst waren wij kinderen der duisternis maar nu zijn wij kinderen des licht. (Het woord Bijbel = licht)
Efeziërs 5:8
Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.
Johannes 12:36
Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn.
Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen.

als dat aan ons te merken is, aan onze uitkomst der wandel... dat wij in het licht wandelen
Hebreeën 13 : 7
Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben;
en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling.

Aan de kinderen kun je zien wie de ouders zijn.
aan een wedergeboren kind van God kun je zien wie zijn Hemelse Vader is !!!
en nou niet zeggen van och ik ben nou eenmaal zo, je moet me maar nemen zo als ik ben.
dan doen we Jezus verdriet aan, Hij die alles voor u aan het kruis geleden heeft, uw zonden betaalt heeft.
zeggen we "ik ben nou eenmaal zo," liefde is wel wederzijds.
als je niet van tijd tot tijd zegt tegen je echtgenoot(te) of zelfs je kinderen !!!
ik hou van je... zal de liefde sterven.!!! eenzijdige liefde is egoïsme... "ik kan niet, ik ben zo, ik, ik, ik, ik,ik."
als je een bloemetje geeft aan je vrouw (man) zeg je toch ook niet betaal jij...!!!
laat Jezus aan u werken, door naar Gods huis te gaan en onder het gesproken Woord te komen.
Het geloof komt door het gehoor !!! want Gods woord heeft scheppings kracht !!!
"Hij zei er is licht, en er was licht,"
Genesis 2 : 3,4b
En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. (gesproken Woord!!!)
En God zag het licht, dat het goed was; (door Zijn gesproken Woord zullen we veranderen...)
Ezechiël 16 : 6
Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed:
Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef! (gesproken Woord!!!)

Als U onder het gesproken Woord komt, Gebeurt het Wonder...
u veranderd, u word een nieuw mens, u word herboren als nieuw !!!
1 Petrus 1 : 23
Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad,
door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Filippensen 3 : 12 t/m 14
Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar,
of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.
Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.
Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is,
jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

Moge de Here u Zegenen !!!