Brandhaarden !!!

Er zijn vele brandhaarden in de wereld,
en het is vooral die mensen die zich noemen christen te zijn.
die alleen maar beelden laten zien van de brandhaarden.
vooral heel bloederig en gewelddadig,
maar weinig of niets getuigen wat Jezus in hun leven gedaan heeft of betekent.
en het is de maatschappij die de christenen beschuldigen
dat die brandhaarden vooral door religieuzen veroorzaakt word.
hebben ze gelijk of ongelijk als we alleen maar laten zien
geweld en dat soort dingen ???
en niet kunnen getuigen van Jezus!!!
nooit naar Gods huis gaan, nooit de Bijbel lezen!!!

Joh 18 - 10,11 Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve uit,
en sloeg des hogepriesters dienstknecht, en hieuw zijn rechteroor af.
En de naam van den dienstknecht was Malchus.
Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede.
Den drinkbeker, dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken?

er zijn vele brandhaarden in de wereld,
en we moeten WEL ZEKER!!! letten op de tekenen des tijds.!!!

Mark 13 - 33 Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is.

2 Petrus 3 - 10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht,
in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan,
en de elementen branden zullen en vergaan,
en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Angst is niet van God, wanneer u weet dat uw leven is geborgen in God,
heeft u niets te vrezen. wanneer ik mijn leven aan Jezus geef, is mijn leven ZIJN eigendom!!!
en hoef ik niets te vrezen !!! OF TWIJFELT U ??? maakt dat dan met de Heer in orde !!!

er zijn mensen (in mijn naaste omgeving) die in het concentratiekamp hebben gezeten.
en nog jaren na de oorlog met een hamer onder de kussen sliepen...
er zijn mensen die een mes, pistool, met zich mee dragen... angst is niet van God...
Petrus dacht ook, "Heer laat mij maar, ik lost dit wel even op"

Mattheüs 26 - 52 Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats;
want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. (Zwaard = Oorlog)

Daarom is het zo belangrijk vooral in deze eindtijd om vervult te zijn met Gods Heiligen Geest.
want dat is onze TROOSTER !!! de Heiligen Geest leid u daar naar, wat u doen zult of niet...
Laat u leiden door de Heiligen Geest !!! en doet niets uit eigen kracht !!!
zoals Petrus die meer kwaad deed dan goed!!!
vraag de Heer liever --- Handelingen 9 - 6 a En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere,
WAT WILT GIJ, DAT IK DOEN ZAL??? en niet van... Heer ik ga wel even dit doen voor U hoor !!!
maak U maar geen zorgen, ik ben daar goed in...
Niet ik,ik,ik,ik,ik.... Maar Gij Here weet alle dingen !!! Johannes 21 - 17 b. en zeide tot Hem: Heere! Gij weet alle dingen,
Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen.
hoe meer ik mij zelf voor Hem verootmoedig hoe meer ik Hem verhoog !!!

Zacharia 4 - 6 b Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der Heirscharen.

de brandhaarden die gebeuren in de wereld zijn er (ook) voor om ons af te leiden van het doel waarna wij moeten streven.

Filippensen 3 - 12 en 14 Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; (ook ik !!!)
maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.
Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is,
jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

Mattheüs 24 - 4 t/m 13 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.
En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt;
want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk;
en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.
Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden,
en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.
En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Mark 13 - 33 Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is

Laat de Heer u niet (alleen maar) voorbij gaan, maar roep Hem aan NEEM MIJ MEE HEER !!!


Moge de Here u Rijkelijk zegenen !!!

 

Zijn Naam is Wondervol!!!

Zijn Naam is Wondervol!!!