Bruids Woord --- Bruids Leer !!!

6. aug, 2014

DE BRUIDSBOODSCHAP

De Bruidsboodschap = De verkondiging van het bijbels huwelijk

De Bruidsleer = De Leer, de onderwijzing van het bijbelse huwelijk,
dat zich toespitst in het huwelijk van Jezus en Zijn
Bruidsgemeente ( Efeze 5: 22-23)

Het Bruidswoord = Het Woord, dat het huwelijk openbaart dat God
volmaakt geschapen heeft. Het is Gods wil, dat ons
huwelijk dit model volgt.


Kan men spreken van "De Bruidsleer"en "Het bruidswoord", terwijl deze woorden
niet voorkomen in de Bijbel?
Waarom niet, als er wel gesproken mag worden van leerstellingen in de Bijbel, welker
benamingen ook niet voorkomen in de Bijbel en wel geaccepteerd worden door de
kerk en de Christenen.
er zijn een dertigtal leerstellingen op te noemen, die niet zo bij name genoemd worden
in de Bijbel en toch reeds jaren zondermeer aanvaard en verkondigd worden.

Hoe is de kerk gekomen aan deze leerstellingen (leringen)?
Men is aan deze leerstellingen gekomen door het onderzoek der Schriften, door de
openbaring van en onderwijzing door de Heilige Geest (Joh.5:39; Joh. 14:26;
1 Kor. 2: 10,13).
Deze leerstellingen dienen tot onderwijzing, opdat de mens Gods volmaakt zij en tot
alle goed werk volmaaktelijk toegerust (2 Tim.3:16,17).

Zo is de Bruidsleer ook het resultaat van schriftonderzoek ( bijbelstudie) en van de
openbaring van de Heilige Geest.
Deze Bruidsleer is één met de tabernakelstudie en de geestelijke betekenis daarvan.
Deze studie heeft God jaren geleden, in 1936, geopenbaard aan Zijn dienstknecht,
wijlen broeder F.G.van Gessel, na een gebeds- en vastencampagne in Oost-Java,
Indonesië.

1. DE BRUIDSLEER en HET BRUIDWOORD

De Bijbel begint met het huwelijk van het eerste mensenpaar, Adam en Eva, en
eindigt met het geestelijk huwelijk van Jezus en Zijn Bruidsgemeente.
Zij wordt ook genoemd: de Bruid, de Vrouw de Lams, het Nieuwe Jeruzalem.
(Gen.1:27;Gen.2:22-24;Openb.21:1,2,9,10).
Adam en Eva werden geschapen naar Gods beeld en gelijkenis
( Gen.1:26,27).
God is volmaakt: Adam en Eva waren dus volmaakt en hadden een
volmaakt huwelijk.
Zij waren geschapen als man en vrouw, niet als man en man, ook niet als
vrouw en vrouw.Er is dus geen sprake van homofiele en lesbische
gemeenschap.

Gen.2:24 "......de man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn
vrouw aankleven".
Gen.2:25 "......Adam en zijn vrouw".
Gen.4:1 "......En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw".

de Apostel Paulus vermeldt twee huwelijken:
1 het huwelijk tusssen man en vrouw, en
2 het hooggeestelijke huwelijk tussen Christus en de Gemeente
(Efeze 5: 23-25. 32).

In het Oude Testament zijn er boeken over het huwelijk zoals de boeken:
Genisis, Leviticus, Deuteronominum, Ruth, Esther, het Hooglied van Salomo
en de boeken vam de Profeten.

In het Nieuwe Testament wordt het huwelijk genoemd in de vier Evangeliën en
in de brieven van de Apostel Paulus, zoals:de Romeinenbrief, de Korinthe-
brieven, Efeze-, Kolossenzen-,1e Thessalonidenzen, 1E Timotheüs-,Titus-,
Hebreeën-,de petrusbrief en het boek Openbaring, geschreven door de
Apostel Johannes.

In de Bijbel komen we uitdrukkingen tegen als huwelijk, bruiloft, bruidegom,
bruidsschat, bruiloftskinderen, bruiloftskleed en bruiloftsmaal.
De Bruidsboodschap en de Bruidsleer komen zeker aan de orde in de Bijbel.
Het is dus wel schriftuurlijk om hierover te spreken. Ze zijn niet iets
nieuws, noch ketters of vals.
De Bruidsleer bestaat, zolang de Bijbel bestaat.

2 GOD GEEFT ZIJN VOLLE AANDACHT AAN HET HUWELIJK

God zal niet rusten, alvorens Hij het door Hem volmaakt geschapen huwelijk,
dat gevallen was, teruggebracht heeft tot haar volmaakte standaard, namelijk de
volmaakte BRUID van CHRISTUS.
God had het eerste huwelijk volmaakt geschapen.Direct nadat dit huwelijk
gevallen was door de verleiding van de duivel (de slang) en Adam en Eva hun
naaktheid ontdekten, voorzag God hen van rokken van dierenvellen om hun
naaktheid te bedekken (Gen.3:7.21). God gaf deze in de plaats van de
schorten van vijgenbladeren, die zij zelf hadden gemaakt.
Bladeren=vlees. Vergelijk dit met 1 Petrus 1:24.
Dit duidt aan dat alle menselijke pogingen niet toereikend zijn om een gevallen
huwelijk te restaureren. Dit kan slechts geschieden door de verzoening die God
tot stand gebracht heeft in het offer van Zijn Zoon.

Gen.3:21 En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw (het
huwelijk) rokken van vellen en toog ze hun aan".

2 Kor.5:19 'Want God was in CHRISTUS de wereld met Zichzelven
verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende,......
........."

Met de verzoening begon God Zijn restauratieplan om het gevallen huwelijk
terug te brengen tot haar volmaakte staat.
Deze zal uiteindelijk worden bereikt, wanneer de Bruid van Christus
geopenbaard zal worden in heerlijkheid en volmaking ( Efeze 5:27;
Openb.21:1-6,9-11).
Dit is het doel van God met het ganse mensdom.
God hecht grote waarde aan ons huwelijk en spoort ons aan het huwelijk
hoog in waarde en absoluut rein te houden (Hebr.13:4,1 Thess.4:3,4).

3 HET DOEL VAN DE BRUIDSBOODSCHAP

Het doel van de Bruidsboodschap is, om in de kracht des Heiligen Geestes te
getuigen over de Hemelse Bruidegom (Hand.1:8), uit te nodigen tot Hem
te komen (Openb.22:17), om verder de Gemeente (het Bruidslichaam) op te
bouwen door de geestelijke gaven, de geestelijke ambten en bedieningen en de
werkingen van Gods Liefde-de opbouwing in de Liefde- (Efeze4:16) om te
komen tot volkomen geestelijke volwassenheid, tot de mate van de grootte der
volheid van Christus (Efeze 4:11-16; Hebr.5:13,14; Hebr.6:1).

En dit zal de Bruid van Christus,de Vrouw dez Lams, het Nieuwe en
Heilige Jeruzalem.
Zoals de Hemelse Bruidegom is, zo wenst Hij dat Zijn Bruid aan Hem gelijk
zal zijn. Hij is machtig om ons vernederd lichaam te veranderen en het
gelijkvormig te doen zijn aan Zijn heerlijk Lichaam (Fil.3:21;
Efeze 5:26,27).

De Gemeente die Hij liefheeft als Zijn Bruid, is Zijn Lichaam en wij zijn leden
van dat Lichaam, aan wie de geestelijke gaven, ambten en bedieningen gegeven
zijn (1 Kor.12:1,4,12,14,27: Rom 12:4-8).

4 DE BRUIDSBOODSCHAP, HET BRUIDSWOORD EN DE
BRUIDSLEER ZIJN ZEER ACTUELE BOODSCHAPPEN VOOR DEZE
LAATSTE DAGEN

De topzonden van deze laatste dagen zijn:
ongecontroleerd eten en drinken, huwelijken en ten huwelijk uitgeven,
dit zijn de appetijtelijke- en sexuele lusten (mat.24:37-39).
De mens heeft geen controle meer over zichzelf.

Zij die ziek zijn behoeven een boodschap van genezing; zij die bedroefd zijn
behoeven een boodschap van vertroosting en zij die zwak zijn behoeven een
boodschap van kracht.
Maar zij die geconfronteerd worden met problemen in het huwelijks- en
gezinsleven hebben de boodschap van het Bruidswoord nodig!

Het aantal slachtoffers van gebroken huwelijken, verstoorde gezinslevens en
van misdaden en overtredingen die hierdoor worden veroorzaakt, zoals
verslaving aan drugs, jeugdcriminaliteit, sadisme en dergelijke, overtreft het
aantal slachtoffers op de oorlogsvelden en die van naturrrrampen.

De duivel heeft ook de kerk geïnfiltreed met sexuele zonde en veroorzaakt
hierdoor vele onoplosbare huwelijks- en gezinsproblemen.
De Bruidsboodschap echter heeft, door Gods genade, bewezen volkomen in
staat te zijn de problemen op te lossen.
Dit resulteerde in restauraties van huwelijke en in vele verzoeningen tussen
echtgenoten, tussen kinderen en ouders en ook tussen kerkleden en hun
voorgangers, tussen voorgangers en diensknechten onderling en tussen
kinderen Gods.

De Bruidsleer is geen eenzijdige leer, die zich alleen richt op het huwelijk en
het gezin, naar deze leer voorziet ook in alle behoeften in s'mensen bestaan.
In deze Bruidleer is ook besloten: bekering, vergeving, verlossing, verzoening,
vernieuwing, rechtvaardigmaking, heiligmaking, etc...............

Gods laatste uitnodiging is de roep tot het Avondmaal van de Bruiloft des
Lams.
Deze zijn de waarachtige woorden Gods (Openb.19:9).

"En de Geest en de Bruid zeggen: Kom!"( Openb.22:17).

 

Moge de Heer u rijkelijk zegenen !!!