Gebedsgenezing !!!

25. mei, 2017

Één van de onderwerpen van het gesprek in de maatschappij
is de kosten van de gezondheidszorg.
Die wegens vergrijzing van de samenleving steeds maar
duurder word. Maar ook! en met name "angst", depressies.
Waardoor men naar genotsmiddelen grijpt. Hier in Zeeland
is een onderzoek gehouden onder de jongeren.
En daar is uitgekomen dat de meeste jongeren
denken dat de WO3 zal gaan uitbreken.
Angst grijpt steeds meer om zich heen.
Nu ik zelf in 2016 verschillende keren ben geopereerd.
(zie... http://www.paul-cristiaan-herbold.nl/386258247)
Merkte ik in het ziekenhuis dat er een angst cultuur heerste.
Aan de enen kant wel begrijpelijk vooral voor die genen
die God niet kennen. Maar onbegrijpelijk voor die mensen
die zeggen kinderen Gods te zijn. En toch angst te hebben.
(Voor de dood?) God zorgt toch voor ons! Toen ik in het ziekenhuis lag,
werd ik geconfronteerd met de woorden van Jezus
die voor ons aan het kruis gegaan is.
Zijn Bloed vergoot ter vergeving voor onze zonden.
En Zijn Lichaam liet verbrijzelen voor onze genezing.

-- Lukas 23:46b.
Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.

-- Jesaja 53:10a.
Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen (voor ons!)

Jezus vertrouwde op Zijn Vader!
En door dat Jezus vertrouwde op Zijn Vader,
stond Hij ook op uit het dodenrijk! Geloven alleen!

-- Mattheüs 17:20b.
Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg
zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan;
en niets zal u onmogelijk zijn.

Toen ik tot vier keer toe naar de OK werd gereden,
bad ik de Heer, "Vader in Uw handen geef ik mij over"
ik had opdat moment geen angst. Ik had mij er al bij neer gelegd dat als
God mij roept, het mijn tijd zal zijn. Ik had mij al voorbereid
En zal ik niet tegenstribbelen.
De arts zei dat de prognose vijf jaar zal zijn, maar inmiddels ben ik
schoon verklaard en is de prognose meer dan honderd jaar. Alle eer en
glorie komt de Heer toe. Ook de Facebook vrienden die mee hebben gebeden
ik heb mij gedragen gevoeld.
De Heer wil en kan ons uit alle situaties halen, zelfs het dodenrijk!
Als je slaapt droom je wel eens. Maar niet onder narcose!
Zo ben je er niet en in een fractie van een seconde
ben je er wel (dodenrijk).

Wanneer we gehoorzaam zijn aan Zijn geboden.
Zijn geboden zijn niet moeilijk. Elke dag beginnen
en eindigen met bidden en Zondags naar Gods huis gaan
en samen bidden met de gemeente voor anderen die in angsten,
ziekte machten, ongeloof, enz enz verkeren.

Het volk van God dat door de woestijn ging. Heeft er 40jaar over gedaan
om in het beloofde land te komen. Terwijl ze heel dichtbij waren!
En maar klagen, van is dat nou een God van liefde,
en kan Hij daar nou geen stokje voor steken. waren we maar in Egypteland

gebleven toen hadden we nog te eten. Mijn moeder zei wel eens
"niet klagen maar dragen (paul)" want dat deed Jezus ook voor ons
en die is ons voorgegaan."

-- Jesaja 53:7b.
Doch Hij deed Zijn mond niet open;
als een lam werd Hij ter slachting geleid,
en als een schaap, dat stom is
voor het aangezicht zijner scheerders,
alzo deed Hij Zijn mond niet open.

In België zijn de medicijnen gigantisch duur. er zijn toeristenbusjes in
gezet om mensen naar de apotheek in Nederland te brengen.
(Hulst bv dat ligt bij de grens van Oost-Vlaanderen en België)
Het gaat dan om Paracetamol en Maagblokkers
dat hier in Nederland goedkoper is.
Men staat daar in een lange rij voor de apotheek.
Het leek wel een uittocht van het volk van God in de woestijn.

Dat de mensen landen en zeeën gaan bereizen om het Woord
(in dit geval Medicijnen) straks is er geen Bijbel meer.
Om te lezen wat staat er nou ook alweer in de bijbel.
Er zijn mensen in Oost-Europa die nog nooit een Bijbel
hebben gezien. Alleen één blaadje uit het Johannes evangelie.
En hebben een geloof in God! Daar kunnen we nog van leren!
We zijn volkomen afhankelijk van Jezus.
Er zijn plaatsen in Nederland waar al geen kerk meer is.
en gaat men landen er zeeën bereizen om het Woord.

-- Amos 8:11,12.
Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE,
dat Ik een honger in het land zal zenden;
niet een honger naar brood, noch dorst naar water,
maar om te horen de woorden des HEEREN.
En zij zullen zwerven van zee tot zee,
en van het noorden tot het oosten;
zij zullen omlopen om het woord des HEEREN te zoeken,
maar zullen het niet vinden. -- Amos 8:11,12.

God verlangt ernaar om u en mij te ontmoeten in Zijn Huis.
De ziel moet gevoed worden door het Woord anders sterft de ziel!
Als één sinaasappel rot is, word de hele kist met sinaasappels ook rot.
Maar wanneer we gehoorzaam zijn naar Zijn Heilige wil.
Kan de Heer u en mij genezen naar lichaam, ziel, en geest.
God doet geen half werk! Als Hij iets doet, doet Hij het goed!

-- Genesis 1:4.
En God zag het licht, "DAT HET GOED WAS;"
en God maakte scheiding tussen
het licht en tussen de duisternis.
(Scheiding tussen Geest en vlees!)

-- Jesaja 53:7b.
Doch Hij deed Zijn mond niet open;
als een lam werd Hij ter slachting geleid,
en als een schaap, dat stom is
voor het aangezicht zijner scheerders,
alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Dat is de juiste houding van een kind van God.
Gewillig ons overgeven aan Hem. Zijn geboden doen.
Niet moeten! maar vrijwillig!

-- Hebreeën 10:25.
En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten,
gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen;
en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.

-- Lukas 23:46b.
Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.

Moge de God der Liefde ! en des Vrede met u zijn !
Ik zegen u met de Liefde van Jezus !

25. mei, 2017