ontferm U mijner!

2. sep, 2015

Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner!

Mattheüs 15 : 21 t/m 28

21 En Jezus van daar gaande,
vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon.
22 En ziet, een Kananese vrouw,
uit die landpalen komende, riep tot Hem,
zeggende: Heere! Gij Zone Davids,
ontferm U mijner! mijn dochter is
deerlijk van den duivel bezeten.
23 Doch Hij antwoordde haar niet een woord.
En Zijn discipelen, tot Hem komende,
baden Hem, zeggende: Laat haar van U;
want zij roept ons na.
24 Maar Hij, antwoordende, zeide:
Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren
schapen van het huis Israëls.
25 En zij kwam en aanbad Hem,
zeggende: Heere, help mij!
26 Doch Hij antwoordde en zeide:
Het is niet betamelijk het brood
der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen.
27 En zij zeide: Ja, Heere!
doch de hondekens eten ook
van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren.
28 Toen antwoordde Jezus,
en zeide tot haar: O vrouw!
groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt.
En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.

Tientallen jaren geleden woonden mijn ouders,
broer en zuster en ik in een dorp in de provincie Utrecht.
Mijn moeder was toen pedicure.
En kwam nogal bij de mensen thuis. Zodoende leerde mij
moeder een vrouw kennen die ongeneselijke ziek was.
Mijn moeder (en daar heb ik veel van geleerd)
getuigde altijd van Jezus... die vrouw was uit
een familie die nooit, maar dan ook nooit
met het geloof te maken wilde hebben.
We waren schijnheilige mensen enz enz.
het waren mensen die veel aanhang hadden in het dorp.
Zo gaat dat in een dorp. Zo ligt je er in zo ligt je er uit.
Uiteindelijk wilde ze wel eens mee
naar één van onze diensten.
Aan het einde van de preek vroeg de spreker
"indien er iemand krank is onder u laat hij of ze
dan naar voren komen we zullen voor u bidden !!!"
bij de volgende controle van de dokter
bleek dat ze volkomen genezen was !!!
Mijn moeder had ineens veel klanten !!!
De hele familie ging toen elke zondag naar de kerk.
Maar dat bleef niet zo. na enige dagen of weken
werd dat minder en minder...
Na zo'n 3 jaar kwam de ziekte weer terug.
En toen hadden we het gedaan.
Mijn moeder raakte al haar klanten kwijt.
Onze auto werd bekrast ons huis werd beklad
en we werden uitgelachen enz enz enz.
kort daarna stierf ze en het gezin ging ook (jammerlijk uit elkaar...)

In de voorgaande tekst viel mij een zin op
die mij jaren heeft bezig gehouden o,a.
doch de "HONDEKENS" eten ook van de brokjes
die er vallen van de tafel van hun heren.
Jezus beschouwde mensen die ageren
tegen het geloof als honden en als verloren schapen !!!
En dat Het niet betamelijk is het brood der kinderen
te nemen, en den hondekens voor te werpen.

HONDEKENS !!! Ik ken nog zo'n uitspraak in Godswoord.
En wel in Job 25:6
Hoeveel te min de mens, die een made is,
en des mensen kind, die een worm is!

Ik ken een Ouderling die mij zo'n 55 jaar
heeft opgevoed in het Woord. Hij is nu bij de Heer.!!!
Hij vertelde ééns... we zijn al niets...
Maar om minder dan niets te zijn !!!
Dat wil toch heel wat zeggen...!!!
Johannes 3:30
Hij moet wassen, maar ik minder worden.
Hoe meer ik mijzelf verootmoedigt, hoe meerder ik Hem verhoog !
Hij is gestorven voor dat minder dan niets!!!
Met hoogmoed kunnen we de Heer niet behagen...!!!

Jesaja 14 : 11 t/m 14

11 Uw hovaardij is in de hel nedergestort,
met het geklank uwer luiten; de maden
zullen onder u gestrooid worden,
en de wormen zullen u bedekken.
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen,
o morgenster, gij zoon des dageraads!
hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen,
gij, die de heidenen krenktet!
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen,
ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen;
en ik zal mij zetten op den berg
der samenkomst aan de zijden van het noorden.
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen,
ik zal den Allerhoogste gelijk worde ((5 x ik) voor kenners)

Hoogmoed t.a.v God is dat we ons gelijk willen stellen aan God
ik zal dit, ik zal dat, ik zal even zo ik, ik,
want dan doen we net als Petrus...
Van Heer laat mij maar even dan komt het wel goed.
Mattheüs 26 : 51 En ziet, een van degenen, die met Jezus waren,
de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit,
en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af.
Maar nee laten wij onszelf ontwapenen.
Mattheüs 26 : 52 Toen zeide Jezus tot hem:
Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen,
die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.

Ik ken een geval van een man die miljonair was
en het leuk vond om onze Voorganger
elke maand een aanzienlijke bedrag te geven.
Maar zelf nooit in de kerk kwam.
Dan reed hij in zijn auto op zondag tijdens de dienst langs
en toeterde en zwaaide enz enz knap irritant. Verstoring van de dienst.
Iedereen zwaait terug.
(mijn voorganger heeft dat geld NOOIT aangenomen hoor)

Mattheüs 19:16
En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem:
Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?
Alsof hij met Jezus in de zandbak
gespeeld heeft (""GOEDE MEESTER !!!"")

Nee... de beste plaats om Jezus te dienen is
de laagste plaats aan de voeten van de Heer !!!
daar wil Hij ons hebben... Kinderen van Hem
als vrijgekochte door Zijn Bloed...
en door zijn striemen is ons genezing geworden!!!
Niet alleen lichamelijke genezing maar naar lichaam ziel en geest !!!

PS: Filippensen 3 : 12 t/m 14

12 Niet dat ik het alrede gekregen heb,
of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar,
of ik het ook grijpen mocht,
waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.
13 Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.
14 Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is,
en strekkende mij tot hetgeen voor is,
jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods,
die van boven is in Christus Jezus.

Moge de God der Liefde !!! en des Vrede met u zijn !!!
Ik zegen u met de Liefde van Jezus !!!