Het gaat er niet om wat we nu zijn.... maar wat we zijn zullen !!!

16. mei, 2014


Het gaat er niet om wat we nu zijn.... maar wat we zijn zullen !!!

Wanneer men een relatie opbouwt, dan neem ik aan dat men zich het beste naar de ander voor doet.
je gaat je mooi kleden of je haar mooi doen of extra tanden poetsten enz enz.
iemand vertelde mij een mooi verhaal.
men moet zich voorstellen, dat Jezus voor je staat. en je plots het gevoel hebt van liefde voor Jezus. en dat je het wel wilt uitschreeuwen "JEZUS IK HOU VAN U"

maar je ziet aan Zijn ogen dat Hij verdriet heeft.
en Hij kijkt naar jou. en je vraagt je af waar kijkt Hij naar. en je ziet aan je zelf koffie vlekken, pindakaas enz enz..
dat je je niet hebt voor bereid om Hem te ontmoeten. dan neem je jezelf voor,
ik ga zorgen dat ik morgen op zijn best bent dan zal Jezus niet meer verdrietig zijn.

zo is het in onze relaties toch ook ???

Genesis 1 : 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Hij is de Alfa en Omega, Begin en het einde.
In Jezus schiep God den hemel en aarde. (Tabernakel = hemel)

1 Johannes 5:20
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is,
en heeft ons het verstand (Heilige Geest) gegeven,
dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige,
namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus.
Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.

Johannes 4:24
God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden (gemeenschap) in geest en waarheid.

Johannes 4:10
Jezus antwoordde en zeide tot haar:
Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is,
Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd,
en Hij zoude u levend water gegeven hebben.

Handelingen 2:42
En zij waren volhardende in de leer der apostelen,
en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.

1 Korinthiërs 1:9
God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere.

Toen mijn zoon nog op de lagere school zat. was er een jongetje in de klas die zijn potloodje liet vallen.
meteen zei mijn zoon "juf juf hij laat een potloodje vallen"
je hebt mensen die lezen de Bijbel en zien zich genoodzaakt om andere mensen precies te vertellen wat ze fout doen.
wijzen op de splinter in iemands ogen en niet kijken naar de grotere balk in eigen ogen...!!! (Schriftgeleerden)
gebrek aan zondaars liefde... terwijl we zelf de grootste zondaar zijn. Jezus heeft zondaren lief...
we zijn niet beter dan andere. daarom heb elkander vurig lief. en veroordeel ze niet...

Het gaat er niet om wat we nu zijn.... maar wat we zijn zullen !!! elke dag moet er iets aan ons veranderen en te zien zijn.
dat men zegt "er is iets aan hem veranderd" als we Jezus volgen gaan we veranderen en gaan we op Jezus lijken.


word vervuld met de Heiligen Geest!!!

==========================================================================================
Hij vraagt ons niet wie wij zijn, of wat wij eens zijn geweest.

Hij zal niet zien al het goeds door ons gedaan.

Hij vraagt niet naar onze naam,

Hij vraagt ook niet naar roem of faam,

Hij vraagt alleen "HEBBEN WIJ ZIJN WIL GEDAAN"

===========================================================================================

 Gods zegen!!!